תקנון ותנאי שימוש

1. כללי

1.1.    ציודים(( tziyudim.co.il) )היא זירת קניות אינטרנטי, המאפשרת לרכוש מגוון מוצרי חיטוי והגנה. (להלן: "האתר"). בבעלות חברת Clients Boost בע"מ (להלן: "החברה").

1.2.   השימוש בלשון זכר בתקנון זה נעשה לצורכי נוחות בלבד אך מיועד לשני המינים.

1.3.   הנך מתבקש לקרוא תקנון זה אלו במלואו ובעיון רב. כל העושה שימוש באתר ו/או כל הזמנה ו/או רכישה וכל פעולה אחרת באמצעות האתר ו/או דרכו, נחשב כמי שקרא את התקנון, ושימוש כאמור מהווה הסכמתו להוראות התקנון ולתנאים החלים מכוחו, וכן הסכמתו לכך שלא תהיה לו כל דרישה ו/או טענה ו/או תביעה כנגד האתר ו/או החברה ו/או מי מטעמה, בקשר לתקנון זה לרבות תנאיו והוראותיו.

1.4.   לחברה שמורה הזכות, על פי שיקול דעת הבלעדי, לשנות את התקנון מפעם לפעם מבלי לתת כל התראה על כך. במקרה של סתירה בין הוראות תקנון זה ובין מידע המוצג באתר, החברה שומרת לעצמה את הזכות לפעול כפי שתראה לנכון ובכפוף למגבלות ולהוראות כל דין.

1.5.   הוראות אלו, יחולו על כל משתמש באתר בין אם רכש מוצרים דרך האתר ובין אם לאו, בין אם הינו משתמש רשום ובין אם לאו (להלן: "לקוח").

1.6.   החברה רשאית, על פי שיקול דעתה, להפסיק את פעילות האתר בכל עת וללא הודעה מראש.

1.7.   לשאלות ובירורים ניתן לפנות ישירות לנציגי השירות בדוא"ל [email protected]  או ישירות בטלפון (במהלך שעות הפעילות המפורסמות באתר) שמספרו 08-8600144.

2. הרשמה ורכישה

2.1.   על מנת לרכוש מוצרים דרך האתר יש להירשם באופן חד פעמי אשר ישמשו אותך במסגרת רכישותך באתר. במסגרת הרישום וביצוע ההזמנה, יש להזין פרטים מדויקים כגון, שם, כתובת, כתובת למשלוח, דואר אלקטרוני, מספר טלפון, מספר כרטיס אשראי או חשבון פייפאל Paypal –  (להלן: "פייפאל"). חובה לדייק בפרטים על מנת להימנע משיבושים ו/או תקלות באספקת המוצרים ובמתן שירות יעיל. מסירת פרטים כוזבים מהווה עבירה פלילית על פי חוק העונשין התשל"ז – 1977, והעושה כן צפוי  לעונשים על פי החוק.

2.2.   בתום מסירת הפרטים וקבלת ההזמנה האתר יערוך בדיקה של המידע שנמסר ע"י הלקוח, בכלל זה, יבדוק את פרטי כרטיס האשראי ו/או חשבון הפייפאל, ורק לאחר אישור ההזמנה ע"י חברת האשראי ו/או פייפאל תאושר ההזמנה. יובהר כי הזמנה שבוצעה באתר ביום שאינו מוגדר כיום עסקים (כפי הגדרתו בעמוד מדיניות משלוחים והחזרות באתר) תטופל ביום העסקים הקרוב שלאחריו.

2.3.   מיד לאחר אישור תוקפו של אמצעי התשלום כאמור בסעיף ‎2.2 ההזמנה תאושר מועד ביצוע ההזמנה הינו מועד בו התקבל אישור מחברת האשראי ולאחריו נרשמה ההזמנה במחשבי החברה.

2.4.   משלוח הודעה לכתובת הדוא"ל כחלק מאישור ההזמנה אינו אלא פעולה לעידכון הלקוח ואינה תחייב את החברה ו/או האתר בשום צורה. למען הסר ספק, רישום הפעולה במחשבי האתר מהווה ראיה חלוטה לנכונות הפעולה.

2.5.   מובהר, כי אישור ההזמנה כפוף לכך שהמוצר קיים במלאי החברה במועד ביצוע ההזמנה ו/או במועד ביצוע המשלוח. יחד עם זאת, במקרה בו לא תנתן הודעה על אי הימצאותו של המוצר במלאי במועד ההזמנה, ללקוח לא תיהיה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בקשר לכך ולחברה שמורה הזכות להודיע על היעדר המוצר במלאי וביטול ההזמנה, לאחר שתבצע בדיקה במלאי שברשותה ו/או ברשות ספקיה ותוך 3 ימים מיום אישור ההזמנה. במקרה של ביטול הזמנה בעקבות אי קיומו של המוצר במלאי, האתר ישיב ללקוח את מלוא התשלום שכבר שולם בגין המוצר, ע"י זיכוי חשבון כרטיס האשראי ו/או זיכוי חשבון פייפאל של הלקוח באמצעותם הלקוח ביצע את ההזמנה.

2.6.   במקרה בו מוצר הוצג כקיים במלאי אך בפועל לא היה ניתן לספקו, ללקוח לא תיהיה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה נגד האתר ו/או החברה ו/או מי מטעמה, בכפוף לאמור לעיל ובכפוף להשבת מלוא התשלום שניתן ע"י הלקוח בגין  המוצר, כאמור לעיל.

2.7.   ביטול הזמנה יעשה בכפוף להוראות תקנון זה.

3. אספקת מוצר ומשלוח

3.1.   ככל שידרשו דמי משלוח, אלו ישולמו במסגרת ביצוע ההזמנה עם התשלום בגין המוצר בהתאם לאופן השילוח ולאור לבחירת הלקוח את דרך השילוח.

3.2.   אספקת המוצרים תתבצע במקרה בו שולמו בגין המוצר ובגין דמי משלוח תמורה מלאה בלבד, לכתובת הלקוח (כפי שהוזנה על ידו) תוך המועד שנקבע לכך בעמוד המוצר, ובהתאם לאופן המשלוח לאור בחירת הלקוח, כפי כשהופיע בעמוד ההזמנה.

3.3.   אספקת המוצרים תיעשה בהתאם למדיניות המשלוחים וההחזרות המפורסמת באתר ואשר כפופה לשינויים מעת לעת.

3.4.   הלקוח מבין ומסכים כי הזמנת המוצרים עלולה להיות מוגבלת לאזורים ולאפשרויות בהתאם לאמור בעמוד מדיניות המשלוחים וההחזרות באתר.

3.5.   מועדי האספקה המפורטים לעיל הינם בכפוף להימצאותם של המוצרים שהוזמנו במלאי.

3.6.   במידה ויתברר כי מסיבות אשר אינן בשליטת החברה מוצר שהלקוח רכש באתר לא היה מצוי במלאי רכישת המוצר באתר או התגלה חוסר במלאי מכל סיבה שהיא, החברה תיצור קשר עם הלקוח על מנת להעביר לו הודעה מתאימה. החברה תהא רשאית להציע ללקוח מוצר חלופי שווה ערך למוצר שהוזמן. במידה והלקוח יקבל את הצעתה, יעודכנו פרטי ההזמנה בהתאם. היה והלקוח אינו מעוניין במוצר החלופי, תבוטל הזמנתו והחברה תימנע מחיוב כרטיס האשראי / חשבון הפייפאל או תשיב לך כל סכום ששולם בגין המוצר, ככל ששולם. למעט בגין קבלת מוצר חלופי או ביטול עסקה כאמור לא תהיה לך כל טענה, תביעה ו/או דרישה, מכל מין וסוג, כלפי החברה בגין היעדר מלאי כאמור, לרבות בגין רכישה, אובדן רווח, רכישת המוצר אצל צד שלישי במחיר גבוה יותר וכיו"ב.

3.7.   החברה ו/או האתר ו/או מי מטעמם, לא יהיו אחראים לעיכובים באספקת המוצר אשר נגרמו ע"י צדדים שלישיים לרבות ע"י חברות שילוח.

4. ביטול הזמנה והחזרות

ביטול הזמנה האמור בסעיף זה הינו בכפוף לחוק הגנת הצרכן התשמ"א – 1981 (להלן: "חוק הגנת הצרכן") ותקנות שהוצאו מכוחו וכן בהתאם למדיניות המשלוחים וההחזרות המופיעה באתר:

4.1.   ביטול הזמנה יעשה באמצעות פנייה למוקד שירות הלקוחות המצוין באתר.

4.2.   ביטול הזמנה והחזרת המוצר ייעשו עד 14 ימים מרגע הרכישה או מיום קבלת המסמך המכיל את הפרטים האמורים בסעיף 14ג(ב) לחוק הגנת הצרכן.

4.3.   מבוטל

4.4.   החברה הינה בעלת שיקול הדעת הבלעדי לעניין מצב המוצר שהוחזר.

4.5.   ביטול הזמנה והחזרת המוצר כאמור לעיל הינה ללא עלות מצד הלקוח למעט דמי משלוח בסך 30 ש"ח כולל מע"מ, והחברה תשיב ללקוח את הסכומים ששולמו בגין המוצר (החברה שומרת לעצמה את הזכות לפעול בהתאם ובכפוף להוראות חוק הגנת הצרכן והתקנות שהותקנו מכוחו לעניין תוצאות ביטול עסקה, על אף כל תנאי מיטיב שהמציעה החברה באתר ובתקנון זה).

4.6.   ביטל הלקוח הזמנה עקב פגם במוצר או עקב אי התאמה בין המוצר לבין הפרטים שנמסרו לו בנוגע למוצר או עקב אי אספקת המוצר במועד שנקבע לכך או הפרה אחרת של תנאי הזמנה ("אי התאמה"), תחזיר החברה ללקוח, בתוך 14 ימים מיום קבלת ההודעה על הביטול, את אותו חלק ממחיר העסקה ששולם על ידי הלקוח, תבטל את חיובו בשל העסקה, תמסור ללקוח עותק מהודעת ביטול החיוב כאמור, ולא תגבה מממנו דמי ביטול כלשהם לרבות דמי המשלוח;

4.7.   הלקוח לא יהיה רשאי להחזיר והחברה לא תקבל מוצר שנרכש אם עברו 14 ימים לאחר קבלתו, בין שנעשה בו שימוש ובין אם לאו.

4.8.   במקרה של עיכוב באספקה ללקוח של מוצר מעבר למועד האספקה הקבוע בהזמנה/אישור ההזמנה של אותו מוצר, יידע הלקוח את החברה בדבר העיכוב בתוך פרק זמן סביר. אם הלקוח לא יידע את החברה בדבר העיכוב בקבלת המוצר בתוך פרק זמן סביר ממועד האספקה הקבוע בהזמנה/אישור ההזמנה של אותו מוצר, ייחשב הלקוח כמי שקיבל את המוצר ולחברה לא תהיה כל אחריות, וללקוח לא תהיה כל טענה, תביעה ו/או דרישה, מכל מין וסוג, כלפי החברה, בגין אי-אספקתו של אותו מוצר או אספקתו באיחור.

4.9.   מבלי לגרוע מכל זכות ביטול אחרת הקיימת לחברה, החברה תהא רשאית לבטל עסקה ו/או מכירה כולה או חלקה:

4.9.1.   במקרה ונפלה בהצעה (פרסום המוצרים באתר) טעות קולמוס חריגה וברורה על פניה, בין אם במחיר המוצר ובין אם בתיאור המוצר;

4.9.2.   במקרה של כוח עליון, פעולות מלחמה, איבה או טרור המונעים את המשך המכירה, ביצועה או השתתפות במכירה באופן תקין;

4.9.3.   אם יתברר לה כי העסקה ו/או המכירה לוותה בפעילות בלתי חוקית של הלקוח ו/או מי מטעמו ו/או צד ג' כלשהו;

4.9.4.   אם יתברר לחברה כי הזוכה עלול לשוב ולמכור את המוצר או השירות בו זכה לצד ג' ו/או לסחור בו.

4.9.5.   אם יתברר כי המוצר אזל במלאי של החברה.

4.9.6.   אם יתברר כי ההזמנה בוצעה שלא כדין ו/או שלא על פי הוראות תקנון זה.

4.10.   הודעה על ביטול המכירה תימסר ללקוח באמצעות פרטי הקשר אותם מסר הלקוח בעת הרשמתו ו/או בעת ביצוע הליך הרכישה. במקרה זה, תבוטל הזמנת הלקוח והחברה תימנע מחיוב כרטיס האשראי או תשיב לך כל סכום ששולם בגין המוצר, ככל ששולם. למעט בגין השבת סכום העסקה כאמור, לא תהיה לך כל טענה, תביעה ו/או דרישה, מכל מין וסוג, כלפי החברה בגין ביטול העסקה כאמור בסעיף זה.

5. אחריות בגין מוצרים

5.1.   החברה מאפשרת ללקוח לרכוש באמצעות האתר מוצרים שונים של מיטב המותגים המובילים בדרך נוחה, מהירה, קלה ובמחירים אטרקטיביים. עם זאת החברה אינה היצרן של המוצר עצמו שיש בדעת הלקוח לרכוש באתר. לפיכך, ומבלי לגרוע באמור בתקנון זה, החברה ו/או מי מטעמה אינם אחראים על תקינותם של המוצרים המוצעים והמסופקים באתר, לרבות לאחריות בגינם ו/או תיקונם, ולמעט כקבוע על פי דין האחריות בגין האמור, ככל שישנה על פי דין. אלא אם כן נכתב אחרת, כל מידע ומיצג המוצג באתר לגבי שירות ואחריות בגין המוצרים נמסרו לחברה ע"י הספקים ו/או היצרנים והינם באחריותם הבלעדית והמלאה של הספקים ו/או היצרנים.

5.2.   עם זאת, יובהר כי החברה עושה מאמצים לשתף פעולה עם יצרנים ו/או ספקים אמינים ובעלי מוניטין. במקרה שתתקבלנה תלונות מצד הלקוחות בגין האמור לעיל, תפעל החברה במאמצים סבירים ומקובלים אל מול היצרנים ו/או הספקים בכדי לנסות ולפתור את התלונות באופן המיטבי לטובת הלקוח.

5.3.   נפלה טעות קולמוס חריגה וברורה על פניה בתיאור מוצר או שירות כלשהו, לא יחייב הדבר את החברה. תמונות המוצרים באתר נועדו להמחשה בלבד וייתכנו הבדלים בין התמונות המוצגות באתר, חלקן או כולן, לבין המוצרים הנמכרים בפועל.

5.4.   החברה ו/או מי מטעמה לא יישאו בכל נזק עקיף, תוצאתי או מיוחד, לרבות הפסד הכנסה ו/או מניעת רווח שיגרמו מכל סיבה שהיא.

5.5.   מבלי לגרוע מהאמור בהוראות הרלוונטיות של תקנון זה, החברה לא תהא אחראית לכל איחור או עיכוב באספקה ו/או לאי-אספקה שנגרמו כתוצאה מכוח עליון ו/או מאירועים שאינם בשליטתם לרבות שביתות השבתות וכיוצ"ב. במקרה של איחור או עיכוב באספקה הידועים מראש לחברה ו/או ספקיה, ינקטו החברה ו/או ספקיה במירב המאמצים בכדי ליידע את הלקוח מראש בדבר האיחור או העיכוב הצפוי כאמור, בהתאם לפרטי ההתקשרות אשר נמסרו על ידי הלקוח במועד ביצוע ההזמנה. בכפוף להוראות הרלוונטיות בתקנון זה, במקרה של איחור באספקת מוצר ללקוח, יהא הלקוח רשאי לבטל את העסקה במועדים הקבועים בדין, ו/או בהתאם לאמור ובכפוף להוראות הרלוונטיות של תקנון זה.

5.6.   החברה ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים ולא ישאו בכל נזק עקיף, תוצאתי או מיוחד שייגרם ללקוח בגין כל איחור, עיכוב או כשל באספקת המוצר – תהא עילת התביעה אשר תהא – לרבות הפסד הכנסה ו/או מניעת רווח שיגרמו מכל סיבה שהיא.

6. אחריות כללית בגין פעילות האתר

6.1.   השירות באתר ניתן לשימוש כמות שהוא (AS IS). לא תהיה ללקוח כל טענה, תביעה או דרישה כלפי החברה בגין תכונות השירות, מאפייניו, מגבלותיו או התאמתו לצרכיו ולדרישותיו.

6.2.   החברה עושה כל מאמץ לשמור על תקינות פעילותו של האתר. יחד עם זאת, החברה הינה מתחייבת שהשירות באתר לא יופרע, יינתן כסדרו בלא הפסקות, קלקולים או תקלות – לרבות תקלות בחומרה, בתוכנה או בקווי התקשורת, והיא לא תהיה אחראית באופן כלשהו לתקלות ו/או שיבושים ברשת האינטרנט העולמית ו/או בקווי בזק ו/או בקווי התקשורת הבין – לאומיים המאפשרים את שירותי הגישה לרשת האינטרנט. מבלי לגרוע מהאמור, החברה לא תישא במישרין או בעקיפין באחריות כלשהי לכל מקרה שבו הזמנת הלקוח לא התקבלה (מכל סיבה שהיא) ו/או לכל בעיה טכנית המונעת מהלקוח מלגלוש באתר ו/או לבצע רכישה של מוצרים ו/או כל פעולה אחרת בקשר לאתר.

6.3.   החברה לא תישא בכל אחריות לפעילות בלתי חוקית שתיעשה על ידי מי מלקוחות האתר או על ידי כל גורם אחר שאינו בשליטתה המלאה.

6.4.   החברה לא תהא אחראית לתכנים המפורסמים בקישורים הקיימים באתר והמובילים לאתרים אחרים אליהם ניתן להגיע דרך אותה קישורית.

6.5.   החברה אינה מתחייבת כי קישורית (link) כלשהי תוביל את מבצע הפעולה לאתר אינטרנט פעיל.

7. תנאים נוספים

7.1.   אייקונים (icons) כל מידע ו/או תצוגה המופיעים באתר, לרבות גרפיקה, עיצוב, הצגה מילולית, סימני מסחר, סימני לוגו (logo) וכן עריכתם והצגתם של אלה, הנם בבעלות בלעדית של החברה ו/או מי מטעמה.

7.2.   אין להעתיק לשכפל, להפיץ, לפרסם או להשתמש בכל דרך אחרת את התכנים המופיעים באתר אלא אם כן החברה נתנה את הסכמתה לכך, בכתב ומראש.

7.3.   אין בהצגת מוצרים המוצגים באתר משום הבעת דעה לגבי תקינותם, אופיים, טיבם או התאמתם של המוצרים ע"י החברה. החברה שומרת לעצמה את הזכות להוסיף כל תוכן ומלל לגבי מוצרים המוצגים באתר וזאת באופן, בצורה, בהיקף ובמיקום הנתון לשיקולה (לרבות בכל עמוד ואזור באתר) ולחברה לא תהיה כל אחריות, וללקוח לא תהיה כל טענה, תביעה ו/או דרישה, מכל מין וסוג, כלפי החברה, בגין תוכן ומלל כאמור.

8. מדיניות פרטיות

8.1.   לתשומת ליבך: שם המשתמש והסיסמא האישית נועדו לשימושך בלבד והינך נדרש לשמור על סודיותם. אם תבחר להעבירם לאחר או לאפשר לאחר לעשות בהם שימוש, בכל דרך שהיא, החברה תהא רשאית להניח שכל מי שביצע פעולה באמצעות שם המשתמש והסיסמא האישית שלך עשה כן על פי הרשאה ממך. בכל מקרה, החברה לא תישא באחריות לכל פגיעה בפרטיותך שתיגרם עקב שימוש לא מורשה כאמור בשם המשתמש ובסיסמתך האישית.

8.2.   למשתמש ידוע והוא מסכים בזאת כי כל הפרטים שמסר לחברה במועד הרישום לאתר ו/או הנובעים מפעילותו באתר ובכלל זה מידע שנאסף אודות הלקוח במהלך הגלישה, ייאגרו במאגרי המידע של החברה. ברישומו לאתר ושימוש בו המשתמש מאשר להחברה לאגור מידע כאמור וכן להעביר, ככל שיידרש, מידע כאמור בין חברות שונות בקבוצת החברה.

8.3.   ייתכן כי המידע בדבר אופן אספקת המוצר וכן כל מידע נדרש אחר יועבר לצד שלישי על מנת לאפשר את אספקת המוצר בהתאם לפרטים שמסרת במועד הרישום לאתר ו/או ביצוע הרכישה. החברה עושה מאמצים לשתף פעולה עם צדדים שלישיים אמינים ובעלי מוניטין ועושה מאמצים סבירים מצידה בכדי למנוע שימוש לרעה על ידם במידע המועבר אליהם על ידי החברה, ואולם החברה אינה אחראית לכל שימוש שיעשה ע"י צד שלישי כאמור במידע שהועבר לו.

8.4.   מעבר לשימוש הנ"ל החברה מתחייבת שלא לעשות כל שימוש במידע ללא הרשאתכם, אלא אם כן הדבר נדרש עפ"י דין או כדי למנוע שימוש לרעה. החברה תאפשר גישה למידע רק לאלה מעובדיה הזקוקים למידע לצורך מתן השירות.

8.5.   החברה נוקטת באמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמור, ככל האפשר, על סודיות המידע. כל העברה של מספר כרטיס אשראי מהאתר נעשית באופן מאובטח  ועל פי אמות מידה מקובלות. עם זאת, במקרים שאינם בשליטתה ו/או הנובעים מכח עליון, החברה לא תהא אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר, שייגרם ללקוח ו/או למי מטעמו אם מידע זה ייאבד או אם יעשה בו שימוש לא מורשה.

8.6.   לתשומת ליבך: במועד הרשמתך לאתר וכן במהלך ביצוע רכישה של מוצר או שירות באתר  הינך מאשר כי הנך מעוניין להצטרף לרשימת התפוצה של האתר לצורכי קבלת הודעות שיווקיות בדואר אלקטרוני\ SMS.

8.7.   החברה מכבדת את פרטיותך. אם אינך מעוניין לקבל הודעות אלו, תוכל להסיר בכל עת את פרטיך מרשימת התפוצה של האתר במקום המיועד לכך או בכל אמצעי אחר שיימסר לך במסגרת כל הודעת דואר אלקטרוני או SMS שתקבל מהחברה.

8.8.   לתשומת ליבך: לחברה אין אפשרות או יכולת לדעת האם הינך עושה שימוש בכתובת דואר אלקטרוני המשותפת גם למשתמשים אחרים. בעצם הסכמתך לקבלת הודעות שיווקיות מהאתר בדואר אלקטרוני, הינך מאשר ומתחייב בפני החברה כי ניתנה לך הסכמתם כאמור של כל המשתמשים האחרים בכתובת הדואר האלקטרוני הנ"ל וכי הסכמתך כאמור מהווה הסכמה גם מצידם לקבלת הודעות שיווקיות בדואר אלקטרוני מהאתר.

8.9.   החברה תהא רשאית להשתמש בפרטים שתמסור לצורך ניתוח מידע סטטיסטי ומסירתו לגורמים אחרים (כגון לצורכי בחינת מספר מבקרים באתר, פילוח הרגלי קניה, פילוח גנרי וכיו"ב) במטרה לשפר את פעילות האתר והשירותים המוצעים בו, אולם במקרה זה הנתונים יהיו אנונימיים ולא יתייחסו אליך אישית או יזהו אותך.

8.10.   החברה תהא רשאית לעשות שימוש ב"עוגיות" ("cookies" – קבצי טקסט קטנים אשר מאוחסנים על ידי השרת של החברה ו/או שרתים המוחזקים ו/או השמורים על הכונן הקשיח של המחשב בו אתה משתמש באמצעות הדפדפן שלך) על מנת לספק לך שירות מהיר ויעיל ולחסוך ממך את הצורך להזין את פרטיך האישיים בכל כניסה לאתר. עם זאת, יובהר כי ה"עוגיות" אינן מכילות כל מידע שמזהה אותך באופן אישי ואתה יכול לכוון את תוכנת הדפדפן שלך כך שלא ייקלטו במחשב "עוגיות" או שיימחקו.

9. שינוי התנאים

9.1.   החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את התקנון מעת לעת ללא הודעה מוקדמת. כל שינוי של התקנון יחול על הלקוח החל ממועד השינוי. על הלקוח מוטלת האחריות לבדוק את נוסחו העדכני של התקנון לפני כל שימוש באתר, לרבות ההפניות לעמודים נוספים באתר המציגים את השינוי ו/או המהווים מידע משלים ו/או מתקן להוראות תקנון זה (כגון, עמוד מדיניות משלוחים והחזרות).

10. קופונים

10.1 כל הקופונים הניתנים ללקוחות האתר הינם בבעלות החברה והחברה שומרת על זכותה לבטלם או לשנותם במידה והתגלה כי נעשה בהם שימוש לרעה או בדרך שאינה הוגנת.

10.2 שימוש בקופון יכול שיעשה אך ורק כחלק מקניה של מוצר אחר והקופונים אינם עומדים בפני עצמם כבעלי ערך כלשהו. לדוגמא: לא ניתן לקבל את המתנה המצוינת בקופון מתנה אלא אך ורק בעת רכישת המוצר שבעת קנייתו מקבלים את המתנה.

10.3 קופונים המציינים הנחה בסכום כסף אינם בעלי ערך אלא כהפחתה מערך המוצר אליו הם מיוחסים על פי החלטתה הבלעדית של החברה.

10.4 נפלה טעות קולמוס חריגה וברורה על פניה בתיאור קופון, לא יחייב הדבר את החברה.

11.  שונות

פרשנותו ואכיפתו של תקנון זה ו/או כל פעולה או סכסוך הנובע ממנו, ייעשו בהתאם לחוקי מדינת ישראל, ויתבררו במידת הצורך בבתי המשפט המוסמכים באשקלון.